BGO CG and CSR http://bgocg2csr.siam2web.com/

Welcome to our organization

          องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ตระหนักถึงแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบของสังคม จึงจัดทำแผนการพัฒนาองค์กรขึ้น ประกอบด้วยแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และ แผนงานการตอบสนองนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานดังกล่าว  เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้เห็นชอบแนวทางดังกล่าวจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกรรมกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้น โดยให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และส่งเสริมด้านกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินการดังกล่าว จึงมีแนวทางในการพัฒนาด้านการกำกับดุูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นมาเพื่อเป็นแนทางในการพัฒนาต่อไป

 

        

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 2,997 Today: 4 PageView/Month: 70

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...